Abek Kobi Danışmanlık teşvik ve girişimcilerimizin yanındayız
Abek Kobi Danışmanlık teşvik ve girişimcilerimizin yanındayız

Teklif Formu

Adınız Soyadınız

E-posta adresiniz

Telefon

Mesajınız

Abek Kobi Danışmanlık teşvik ve girişimcilerimizin yanındayız Abek Kobi Danışmanlık teşvik ve girişimcilerimizin yanındayız

Menü

VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ

VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ

VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ

Elektronik Tebligat (e-Tebligat) Nedir?
e-Tebligat, tebligatı yapan birim tarafından düzenlenen ve Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, 456 ve 511
Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan açıklamalar
doğrultusunda e-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine
tebliğ edilmesidir.
1 Nisan 2016 tarihinden itibaren uygulanmakta olan e-Tebligat, fiziki
ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır.
Hangi Mükellefler e-Tebligat Sistemini Kullanmak Zorundadır?
• Kurumlar vergisi mükellefleri,
• Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti
bulunanlar (kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde
vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)
e-Tebligat sistemini kullanmak zorundadır.
Zorunluluk kapsamına girmeyen tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan
teşekküller ve isteğe bağlı olarak kendilerine e-Tebligat yapılmasını talep
eden gerçek kişiler sisteme gönüllü olarak başvurabilirler.
Örneğin, sadece sahip olduğu araç nedeniyle Motorlu Taşıtlar Vergisi
mükellefi olan Ahmet Bey, sistemi kullanmak zorunda değildir. Ancak
kendisine kesilen trafik para cezasından veya idari para cezalarından hızlı
ve zamanında haberdar olarak haklarından faydalanmak isterse e-Tebligat
sistemine dâhil olabilir.
e-Tebligat Sistemini Kullanmak için Başvuru Nasıl Yapılır?
■ Tüzel Kişiler
Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi
mükellefleri, e-Tebligat başvurusunu;
◊ vergi dairelerinden veya
◊ www.gib.gov.tr adresinden edinecekleri

“EK-1:Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer
Tüzel Kişiler için)” ile kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları
vergi dairesine kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi
ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş
vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla yapabilirler.
Yeni mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri, işe
başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde e-Tebligat başvurusunda
bulunmalıdırlar.
■ Gerçek Kişiler
Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi
mükellefleri e-Tebligat başvurusunu; “EK- 2: Elektronik Tebligat
Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler için)”ni Başkanlığımız İnteraktif Vergi
Dairesi (ivd.gib.gov.tr) sistemi üzerinden elektronik ortamda doldurarak
yapabilecekleri gibi, söz konusu bildirimi www.gib.gov.tr adresinden
edinerek kendileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri
yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili
kılınan kişiler aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi
dairesine vermek suretiyle de yapabilirler.
Yeni mükellefiyet tesis ettiren gelir vergisi mükellefleri, mükellefiyet
tesis tarihinde e-Tebligat başvurusunda bulunmalıdır.
■ İsteğe Bağlı Olarak Sistemi Kullanmak İsteyenler
İsteğe bağlı olarak kendilerine e-Tebligat yapılmasını talep eden tüzel
kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller, Elektronik Talep Bildirimi
(Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler için) ile katma değer vergisi veya gelir
(stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda
bulunabilirler.

İsteğe bağlı olarak kendilerine e-Tebligat yapılmasını talep eden gerçek
kişiler Elektronik Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler için) ile ikametgâhlarının
bulunduğu yer/ bağlı oldukları vergi dairesine giderek veya Başkanlığımız
İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) sistemi üzerinden elektronik
ortamda başvuruda bulunabilirler.
e-Tebligat başvurusu bizzat mükellef veya kanuni temsilcisi ile
yapılabileceği gibi e-Tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik
özel yetki içeren noterden verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler
aracılığıyla da yapılabilir.
Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bildirimde bulunan mükelleflere
vergi dairesince elektronik tebligat sistemine dâhil olma işlemi yapılacak,
müracaat anında talep edilmesi halinde sistemden üretilen İnteraktif Vergi
Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi de verilebilecektir.
İnternet Vergi Dairesini kullanarak elektronik bildirimde bulunan gelir
vergisi mükellefleri halen sistem tarafından kimlik doğrulaması yapılmak
suretiyle e-Tebligat sistemini kullanabilmektedirler.
e-Tebligat Gönderildiğinde Nasıl Haberdar Olunur?
Elektronik tebligat gönderimine ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla,
mükelleflerin e-Tebligat başvurusu sırasında veya daha sonra beyan
ettikleri cep telefon numaralarına SMS ve e-posta adreslerine bildirim
mesajları gönderilebilmektedir.
Bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç
yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini ilgili mevzuat hükümlerine göre
etkilememektedir. Bu nedenle elektronik tebligat adresinin mükellef
tarafından takibi önemlidir.
e-Tebligat Sisteminden Tebliğ Edilen Belgelere Nasıl Ulaşılır?
Mükellefler kullanıcı kodu ve şifre ile ulaşacakları İnteraktif Vergi Dairesi
(ivd.gib.gov.tr) web sayfasında yer e-TEBLİGATLARIM bölümünden
kendilerine tebliğ edilen belgeyi görüntüleyebilir, belgenin tebliğ tarihini e-Tebligat öğrenebilir ve belgenin çıktısını alabilirler.
ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ ELEKTRONİK
TEBLİGAT SİSTEMİ
Masrafsız ve daha hızlı
e-Tebligat Sistemi
e-Tebligat Sistemini kullanmak zorunda
olanlar başvuru yapmayı unutmayınız!
ivd.gib.gov.tr ivd.gib.gov.tr
e-Tebligat Sisteminden Nasıl Çıkılır?
Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dâhil olan
mükelleflerimizden;
• Gerçek kişiler için ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi,
• Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silinmesi (nev’i değişikliği ve
birleşme halleri dâhil)
durumlarında söz konusu mükelleflerin elektronik tebligat adresleri
kullanıma kapatılacaktır.
e-Tebligat Sistemine Dahil Olmamanın Bir Cezai Müeyyidesi Var Mıdır?
456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-Tebligat sistemine
dâhil olması zorunlu olan mükelleflerimiz hakkında, süresinde bildirimde
bulunulmaması durumunda 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer
355 inci maddesine göre cezai müeyyide uygulanması gerekmektedir.
Ayrıntılı bilgi için: 189 Vergi İletişim Merkezini arayabilir veya
“www.gib.gov.tr” adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yorumlar
Yorum Yap